Persian Papers in Conference
 1. سمیرا سینایی , حسین صادقی نامقی , لیدا فکرت , تفکیک سریع دو گونه از کنههای تارتن خسارتزا در گلخانههای شهرستان مشهد، urticae (Acari: Tetranychidae) Tetranychus و turkestani Tetranychus ، با استفاده از روش , بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی کشور , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
 2. نوید میرامیرخانی , لیدا فکرت , شهاب منظری , حسین صادقی نامقی , گزارش یک جنس و گونه جدید از Phlaeothripidae، Karnyothrips flavipes از ایران , بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۱
 3. وحید طحان , محمد زکی عقل , لیدا فکرت , ISSR با نشانگر (Circulifer haematoceps) بررسی تنوع ژنتیکی زنجرک چغندر قند , سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳
 4. لیدا فکرت , سرور خرم دل , آسیه سیاهمرگویی , ارزیابی خصوصیات جوانه زنی دو گونه هرز خردل وحشی و شلمی تحت تأثیر غلظت های مختلف عصاره آبی اندام های هوایی و بنه زعفران , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 5. سرور خرم دل , فاطمه ذاکرتولائی , لیدا فکرت , مطالعه اثر مدیریت علف های هرز در مراحل رشدی شوید بر جمعیت علف های هرز و عملکرد , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 6. جواد شباهنگ , سرور خرم دل , لیدا فکرت , محبوبه عبدالهی مایوان , اثر گیاهان پوششی بعنوان راهکاری پایدار در مدیریت علف های هرز و عملکرد زعفران , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
 7. فرزاد نجفی , جواد شباهنگ , سرور خرم دل , لیدا فکرت , مطالعه اثر مدیریت های مختلف کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد رازیانه (Foeniculum vulgare L.) , اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۸
 8. مریم آل عصفور , لیدا فکرت , جدول زندگی سنی زیستی شته خرزهره Aphis nerri Boyer de Fonscolombe در پنج دمای مختلف در شرایط آزمایشگاه , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۴
 9. لیدا فکرت , شهاب منظری , پرویز شیشه بر , ابراهیم سلیمان نژادیان , مقایسه ی جمعیت های Thrips tabaci Lind. (Thys.: Thripidae) جمع آوری شده از روی توتون و پیاز بر اســاس ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز، زیر واحد ۱ (CoI) در ایران , هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶/۰۳
 10. لیدا فکرت , شهاب منظری , پرویز شیشه بر , ابراهیم سلیمان نژادیان , مطالعه مرفومتریک جمعیت های Thrips tabaci Lind. (Thys.:thripidae) جمع آوری شده از روی توتون و پیاز در ایران , هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶/۰۳
Papers in Conference
 1. marzieh kohkan zadeh , Lida Fekrat , Mehrdad Parchami Araghi , Determination of eight economically important fruit fly pests (Diptera: Tephritidae) using PCR-RFLP analyses , 2nd Iranian International Congress of Entomology , 2017-09-02
 2. Lida Fekrat , SH. Manzari , P. Shishehbor , Morphometric, molecular and biological studies of the Thrips tabaci Lind. (Thys: thripidae) populations collected from onion and tobacco in Iran , XXIV International Congress of Entomology , 2012-08-19
Persian Papers in Journal

 1. پروین عباس پور , حسین صادقی نامقی , لیدا فکرت , کنه های خاکزی راسته ی میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) درشهرستان مشهد , حفاظت گیاهان , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۷۴۴-۷۵۳
 2. فاطمه خنده رو , غلامحسین مروج , حسین صادقی نامقی , لیدا فکرت , اولین گزارش چهار گونه از خانواده ی Eulophidae از ایران , حفاظت گیاهان , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۵۳۷-۵۴۰
 3. آرش هنرمند , حسین صادقی نامقی , لیدا فکرت , اولین گزارش وجود گونه Feltiella acarisuga Vallot (Diptera: Cecidomyiidae) در ایران , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۴۳۴-۴۳۶
 4. سمیه ابراهیمی کلاته نو , مهدی مدرس اول , جواد کریمی , لیدا فکرت , آلدریک ندود , گزارش جدید دو گونه کفشدوزک (Col.: Coccinellidae) برای فون قاب‌بالان ایران , نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran , دوره ( ۳۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۱۱-۱۲
 5. لیدا فکرت , مجتبی ممرآبادی , بررسی بیان ژن‏های CHit1 و CHit2 در قارچ‏ Beauveria bassiana هنگام تعامل پارازیتی با تریپس پیازThrips tabaci (Thysanoptera: Thripidae) , نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran , دوره ( ۳۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۵۹-۶۷
 6. لیدا فکرت , پرویز شیشه بر , بررسی بیولوژی سفید بالک پنبه Bemisia tabaci Gennadius روی سه رقم بادنجان در شرایط آزمایشگاهی , علوم کشاورزی ایران , دوره ( ۳۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۱, صفحه ۱۳۷-۱۴۱
 7. لیدا فکرت , پرویز شیشه بر , بررسی خصوصیات زیستی و جدول زندگی سفید بالک پنبه Bemisia tabaci Gennadius روی بادمجان در دماهای مختلف , علمی کشاورزی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۶, صفحه ۲۱-۳۱
Papers in Journal

 1. sohrab sabahi , Lida Fekrat , Mohammad Zaki AGhl , Gholamhossein Moravvej , Loop-Mediated Isothermal Amplification Combined with PCR for Rapid Identification of the Ethiopian Fruit Fly (Diptera: Tephritidae) , EN , Neotropical Entomology , Volume ( 47 ) , 2018-2, Pages 96-105
 2. A. Biranvand , W. Tomaszewska , Wenjing Li , V. Nicolas , J. Shakarami , Lida Fekrat , M. Zare Khormizi , Review of the tribe Chilocorini Mulsant from Iran (Coleoptera, Coccinellidae) , EN , Zookeys , Volume ( 712 ) , 2017-12, Pages 43-68
 3. marzieh mohammadpour , Mojtaba Hosseini , A. Matocq , Lida Fekrat , Heteroptera fauna in alfalfa fields of Ghaen and vicinity, South Khorasan province, with a new record for Iran , EN , Iranian Journal of Animal Biosystematics , Volume ( 13 ) , 2017-11, Pages 9-21
 4. Amir Biranvand , Oldøich Nedvìd , Jahanshir Shakarami , Lida Fekrat , Elnaz Hamidi , Guy A. Hanley , The Ladybeetle Community (Coleoptera: Coccinellidae) in North East of Iran , EN , Baltic Journal of Coleopterology , Volume ( 17 ) , 2017-8, Pages 49-67
 5. Kambiz Minaei , Mahmood Alichi , Lida Fekrat , Maryam Aleosfoor , Jalil Alavi , Leaf-feeding Mycterothrips: two new species from southern Iran (Thysanoptera: Thripidae) , EN , Zootaxa , Volume ( 4243 ) , 2017-3, Pages 195-200
 6. Amir Biranvand , Wioletta Tomaszewska , Oldrich Nedved , Mehdi Zare Khormizi , VINCENT NICOLAS , Claudio Canepari , Jahanshir Shakarami , Lida Fekrat , HELMUT FÜRSCH , Review of the tribe Hyperaspidini Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae) from Iran , EN , Zootaxa , Volume ( 4236 ) , 2017-2, Pages 311-326
 7. sohrab sabahi , Lida Fekrat , Mohammad Zaki AGhl , A Simple and Rapid Molecular Method for Simultaneous Identification of Four Economically Important Thrips Species , EN , Journal of Agricultural Science and Technology , Volume ( 19 ) , 2017-1, Pages 1279-1290
 8. Amir Biranvand , Oldrich Nedved , Wioletta Tomaszewska , Claudio Canepari , Jahanshir Shakarami , Lida Fekrat , Mehdi Zare Khormizi , An annotated checklist of Microweiseinae and Sticholotidini of Iran (Coleoptera, Coccinellidae) , EN , Zookeys , Volume ( 587 ) , 2016-5, Pages 37-48
 9. Lida Fekrat , Marzieh Hosseininejad , Ali Derakhshan , Kambiz Minaei , Grass-thrips of the genus Oelschlaegera (Thysanoptera: Thripidae), with the first description of a male , EN , Zootaxa , Volume ( 4105 ) , 2016-4, Pages 296-299
 10. ahmad zendehdel , Daniel Burckhardt , Lida Fekrat , Shahab Manzari , Hussein Sadeghi Namaghi , An Annotated Checklist of the Jumping Plant-lice (Hemiptera: Psylloidea) of Iran , EN , Journal of the Entomological Research Society , Volume ( 18 ) , 2016-4, Pages 37-55
 11. Jalil Alavi , Mehdi Modarres Awal , Lida Fekrat , Kambiz Minaei , Shahab Manzari , One new species and two new records of the genus Aeolothrips from Iran (Insecta, Thysanoptera, Aeolothripidae) , EN , Zookeys , Volume ( 557 ) , 2016-1, Pages 111-120
 12. Fatemeh khandehroo , Gholamhossein Moravvej , Hussein Sadeghi Namaghi , Lida Fekrat , First report of Lepinotus reticulatus and Ectopsocus vishnyakovae (Insecta: Psocoptera) from Iran , EN , نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran , Volume ( 35 ) , 2015-12, Pages 73-74
 13. navid miramirkhani , Lida Fekrat , Shahab Manzari , Hussein Sadeghi Namaghi , First record of Karnyothrips Watson (Thysanoptera: Phlaeothripidae) from Iran , EN , Zoology and Ecology , 2015-11, Pages 1-3
 14. Fatemeh khandehroo , Gholamhossein Moravvej , Hussein Sadeghi Namaghi , Lida Fekrat , New records of ant (Hymenoptera: Formicidae) to the fauna of Iran: Camponotus alii Forel, 1890 and Proformica korbi (Emery, 1909) , EN , Asian Myrmecology , Volume ( 7 ) , 2015-8, Pages 129-131
 15. Jalil Alavi , Mehdi Modarres Awal , Lida Fekrat , Kambiz Minaei , Shahab Manzari , The Holarctic genus Aeolothrips (Thysanoptera: Aeolothripidae) from Iran, with description of two new species , EN , Zootaxa , Volume ( 3972 ) , 2015-6, Pages 93-100
 16. ALI Jabbari , Mehdi Modarres Awal , Lida Fekrat , Javad Karimi , Maryam Rashki , On the short-horned grasshopper (Orthoptera: Caelifera) fauna of northeastern Iran with some information on sweep sampling capture rates , EN , Iranian Journal of Animal Biosystematics , Volume ( 11 ) , 2015-5, Pages 33-42
 17. Lida Fekrat , Mohammad Zaki AGhl , vahid tahan , Application of the LAMP Assay as a Diagnostic Technique for Rapid Identification of Thrips tabaci (Thysanoptera: Thripidae) , EN , Journal of Economic Entomology , Volume ( 108 ) , 2015-5, Pages 1-7
 18. zohre sadat mortazavi , Hussein Sadeghi Namaghi , Nihat Aktac , Lukasz Depa , Lida Fekrat , Ants (Hymenoptera: Formicidae) and their aphid partners (Homoptera: Aphididae) in Mashhad region, Razavi Khorasan Province, with new records of aphids and ant species for Fauna of Iran , EN , Halteres , Volume ( 6 ) , 2015-4, Pages 4-12
 19. pardis ali akbar aghadokht , Lida Fekrat , Hussein Sadeghi Namaghi , First report of Graphopsocus cruciatus (L INNAEUS ) and Ectopsocopsis cryptomeriae (E NDERLEIN ) (Psocoptera: Psocomorpha: Stenopsocidae and Ectopsocidae) from Iran , EN , Entomofauna , Volume ( 36 ) , 2015-1, Pages 217-220
 20. nahid gholami , Lida Fekrat , Mehdi Modarres Awal , Mojtaba Hosseini , Mostafa Unal , To the knowledge of the Ensifera (Insecta: Orthoptera) fauna in Mashhad and vicinity, NE Iran , EN , Entomofauna , 2015-1, Pages 229-236
 21. Fatemeh khandehroo , Gholamhossein Moravvej , Hussein Sadeghi Namaghi , Lida Fekrat , A new species of the family Mesopsocidae (Insecta: Psocoptera) on ash trees from Iran , EN , نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran , Volume ( 34 ) , 2015-1, Pages 69-70
 22. nahid gholami , Lida Fekrat , S. Manzari , First record of Thrips juniperinus (Thys.: Thripidae) from Iran , EN , نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran , Volume ( 34 ) , 2014-12, Pages 65-66
 23. kambiz minaei , Jalil Alavi , Lida Fekrat , Maryam Aleosfoor , First record of the genus Eryngyothrips from Iran with description of a new species (Thysanoptera: Thripidae) , EN , Act Entomologica Musei National Pragae , Volume ( 54 ) , 2014-12, Pages 455-460
 24. Maryam Aleosfoor , Fatemeh Ehteshami , Lida Fekrat , A six-arm olfactometer for analysing olfactory responses of Goniozus legneri Gordh (Hymenoptera: Bethylidae), the larval ectoparasitoid of carob moth , EN , Journal of Entomological and Acarological Research , Volume ( 46 ) , 2014-12, Pages 119-122
 25. Lida Fekrat , Shahab Manzari , First report of Scolothrips dilongicornis (Thysanoptera, Thripidae) from Iran , EN , نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran , Volume ( 34 ) , 2014-11, Pages 43-44
 26. Lida Fekrat , Shahab Manzari , Parviz Shishehbor , Molecular and morphometric variation of Thrips tabaci Lindeman (Thysanoptera: Thripidae) populations on onion and tobacco in Iran , EN , Journal of Agricultural Science and Technology , 2014-11, Pages 1505-1516
 27. Lida Fekrat , Shahab manzari , Faunistic study of Thysanoptera (Insecta) in Khorasan-e- Razavi province, north-east Iran , EN , Iranian Journal of Animal Biosystematics , Volume ( 10 ) , 2014-11, Pages 1-12
 28. Jan Batelka , Lida Fekrat , New records of Palaearctic species of the genus Metoecus (Coleoptera: Ripiphoridae), with remarks on their variability , EN , Klapalekiana , Volume ( 50 ) , 2014-10, Pages 1-6
 29. Jalil Alavi , kambiz minaei , Lida Fekrat , The Iranian Deendrothripinae (Thysanoptera: Thripidae) with description of a new genus and species , EN , Zootaxa , Volume ( 3860 ) , 2014-8, Pages 479-486
 30. Mojtaba Hosseini , Omid Mirshamsi , Roya Kashefi , Lida Fekrat , A contribution to the knowledge of spiders in wheat fields of Khorasan-e-Razavi Province , EN , Turkish Journal of Zoology , Volume ( 38 ) , 2014-6, Pages 437-443
 31. somayeh ebrahimi kalatehno , Javad Karimi , Mehdi Modarres Awal , Lida Fekrat , A newly recorded genus and species of Megaseliini (Diptera: Phoridae), a parasitoid of ladybird pupae (Coleoptera: Coccinellidae), from Iran , EN , Entomofauna , Volume ( 35 ) , 2014-3, Pages 425-432
 32. Mqaryam Aleosfoor , Lida Fekrat , Life table parameters and development of Aphis nerri (Hemiptera: Aphididae) at five different temperatures under laboratory condition , EN , نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran , Volume ( 33 ) , 2014-1, Pages 11-21
 33. Jalil Alavi , Mehdi Modarres Awal , Lida Fekrat , Kambiz Minaei , The genus Mycterothrips (Thysanoptera: Thripidae) in Iran, with three new species , EN , Zootaxa , Volume ( 3718 ) , 2013-10, Pages 345-356
 34. Jalil Alavi , Lida Fekrat , Mehdi Modarres Awal , M. Zolfaghari , K. Minaei , Aeolothrips eremicola (Thysanoptera, Aeolothripidae): first record of the male from Iran , EN , Zootaxa , Volume ( 3668 ) , 2013-7, Pages 289-291
 35. Lida Fekrat , Mehdi Modarres Awal , A contribution to the knowledge of Meloidae (Insecta: Coleoptera) fauna of Northeastern Iran , EN , Journal of Crop Protection , Volume ( 1 ) , 2012-10, Pages 303-311
 36. Lida Fekrat , Parviz shishehbor , Shahab Manzari , Ebrahim Soleiman nejadian , Comparative development, reproduction and life table parameters of three populations of Thrips tabaci (Thysanoptera: Thripidae) on onion and tobacco , EN , نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran , Volume ( 29 ) , 2009-9, Pages 11-23