1. سمیرا سینایی , حسین صادقی نامقی , لیدا فکرت , تفکیک سریع دو گونه از کنههای تارتن خسارتزا در گلخانههای شهرستان مشهد، urticae (Acari: Tetranychidae) Tetranychus و turkestani Tetranychus ، با استفاده از روش , بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی کشور , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
  2. نوید میرامیرخانی , لیدا فکرت , شهاب منظری , حسین صادقی نامقی , گزارش یک جنس و گونه جدید از Phlaeothripidae، Karnyothrips flavipes از ایران , بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۱
  3. وحید طحان , محمد زکی عقل , لیدا فکرت , ISSR با نشانگر (Circulifer haematoceps) بررسی تنوع ژنتیکی زنجرک چغندر قند , سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۳
  4. لیدا فکرت , سرور خرم دل , آسیه سیاهمرگویی , ارزیابی خصوصیات جوانه زنی دو گونه هرز خردل وحشی و شلمی تحت تأثیر غلظت های مختلف عصاره آبی اندام های هوایی و بنه زعفران , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
  5. سرور خرم دل , فاطمه ذاکرتولائی , لیدا فکرت , مطالعه اثر مدیریت علف های هرز در مراحل رشدی شوید بر جمعیت علف های هرز و عملکرد , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
  6. جواد شباهنگ , سرور خرم دل , لیدا فکرت , محبوبه عبدالهی مایوان , اثر گیاهان پوششی بعنوان راهکاری پایدار در مدیریت علف های هرز و عملکرد زعفران , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۲
  7. فرزاد نجفی , جواد شباهنگ , سرور خرم دل , لیدا فکرت , مطالعه اثر مدیریت های مختلف کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد رازیانه (Foeniculum vulgare L.) , اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۸
  8. مریم آل عصفور , لیدا فکرت , جدول زندگی سنی زیستی شته خرزهره Aphis nerri Boyer de Fonscolombe در پنج دمای مختلف در شرایط آزمایشگاه , بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۰۴
  9. لیدا فکرت , شهاب منظری , پرویز شیشه بر , ابراهیم سلیمان نژادیان , مقایسه ی جمعیت های Thrips tabaci Lind. (Thys.: Thripidae) جمع آوری شده از روی توتون و پیاز بر اســاس ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز، زیر واحد ۱ (CoI) در ایران , هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶/۰۳
  10. لیدا فکرت , شهاب منظری , پرویز شیشه بر , ابراهیم سلیمان نژادیان , مطالعه مرفومتریک جمعیت های Thrips tabaci Lind. (Thys.:thripidae) جمع آوری شده از روی توتون و پیاز در ایران , هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۶/۰۳