1. پروین عباس پور , حسین صادقی نامقی , لیدا فکرت , کنه های خاکزی راسته ی میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) درشهرستان مشهد , حفاظت گیاهان , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۷۴۴-۷۵۳
  2. فاطمه خنده رو , غلامحسین مروج , حسین صادقی نامقی , لیدا فکرت , اولین گزارش چهار گونه از خانواده ی Eulophidae از ایران , حفاظت گیاهان , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۵۳۷-۵۴۰
  3. آرش هنرمند , حسین صادقی نامقی , لیدا فکرت , اولین گزارش وجود گونه Feltiella acarisuga Vallot (Diptera: Cecidomyiidae) در ایران , حفاظت گیاهان , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۴۳۴-۴۳۶
  4. سمیه ابراهیمی کلاته نو , مهدی مدرس اول , جواد کریمی , لیدا فکرت , آلدریک ندود , گزارش جدید دو گونه کفشدوزک (Col.: Coccinellidae) برای فون قاب‌بالان ایران , نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran , دوره ( ۳۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۱۱-۱۲
  5. لیدا فکرت , مجتبی ممرآبادی , بررسی بیان ژن‏های CHit1 و CHit2 در قارچ‏ Beauveria bassiana هنگام تعامل پارازیتی با تریپس پیازThrips tabaci (Thysanoptera: Thripidae) , نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran , دوره ( ۳۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۵۹-۶۷
  6. لیدا فکرت , پرویز شیشه بر , بررسی بیولوژی سفید بالک پنبه Bemisia tabaci Gennadius روی سه رقم بادنجان در شرایط آزمایشگاهی , علوم کشاورزی ایران , دوره ( ۳۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۱, صفحه ۱۳۷-۱۴۱
  7. لیدا فکرت , پرویز شیشه بر , بررسی خصوصیات زیستی و جدول زندگی سفید بالک پنبه Bemisia tabaci Gennadius روی بادمجان در دماهای مختلف , علمی کشاورزی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۶, صفحه ۲۱-۳۱